Mgr. Alena Glončáková
(1983 – Nová Baňa)

sa narodila 9. januára.1983 v Novej Bani. Vyštudovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, katedre výtvarnej tvorby v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov jednopredmetové - výtvarná výchova, v Banskej Bystrici pod vedením profesora Miroslava Brooša akad.mal. Vo svojej výtvarnej činnosti sa orientuje na oblasť objektovej tvorby, inštalácie, enviromentu, land-artu, konceptuálnemu umeniu, video-artu a  taktiež  kresby, maľby a grafiky. V súčasnej dobe pôsobí ako pedagogička na Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene na odbore animovaná tvorba a propagačná grafika.

Prof. Miroslav Brooš, akad. maliar
( 1952- Poprad)

študoval na  SPŠG-Praha, AVU, Sofia/prof. M. Varbanov,  prof. M. Josifova, prof. D.Balev, prof.   I.Ignatov. Je profesorom v odbore výtvarné umenie. Pedagogicky pôsobí na AU FVU v Banskej Bystrici na katedre sochárstva a priestorovej tvorby, kde v bc. študíjnom programe vedie ateliér Mäkká plastika a v mgr. študijnom programe ateliér AT.EX.T - ateliér experimentálne tvorby.  Odborné zameranie tvorby: Fiber Art, umenie spolupráce, papiera, objektu, environmentu, performance, maľba. Realizoval viac ako dve desiatky individuálnych prezentácií svojej tvorby (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko). Participoval na mnohých kolektívnych výstavných podujatiach na Slovensku a v zahraničí (Anglicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Francúzsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA). Zúčastnil sa viacerých medzinárodných sympózií zameraných na umenie papiera, voľnú textilnú tvorbu, maľbu, land art (Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko).

Mgr. art. Marianna Mlynarcikova, ArtD.
(1971 - Banská Bystrica)

sa narodila 6. júna 1971 v Banskej Bystrici. Je vizuálnym umelcom a učiteľkou. Jej záujmy sa zameriavajú na problematiku obrazu a textu a autorstvo v strednom priestore. Vo svojej práci spracuváva aj svoje skúsenosti s marginalizovanými komunitami, ktoré majú tendenciu byť vnímané prostredníctvom stereotypov. Študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Učiteľstvo umenia a filozofie) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (katedra grafiky, prof. V. Popovič, A. Daučíková, V. Kolenčík), Vysoká škola výtvarných umení v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium výtvarného umenia). Pôsobí ako učiteľka Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici na katedre grafického dizajnu.