Organizácia a priebeh

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže: 4. marec 2020
Termín uzávierky súťaže: 30. november 2020
Hodnotenie prác: 1.-12. decembra 2020
Miesto konania výstavy: nájdeme vhodné možnosti a riešenia pre výstavu prác
       
Ceny do súťaže venuje SAŽP, oceňujú sa vždy najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách bez poradia. Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť cenu v kategórií.

Súťažné kategórie:

A) Výtvarná a digitálna tvorba
1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
Materské školy - deti do 6 rokov
Základné školy I. stupeň - deti do 10 rokov

Základné školy II. stupeň - deti od 11 do 15 rokov
Základné umelecké školy - deti do 10 rokov
Základné umelecké školy - deti od 11 do 15 rokov
Stredné školy - deti od 15 do 20 rokov
špeciálne školy

2. Detský animovaný film
Základné školy
Základné umelecké školy
Stredné školy

3. Komiks
Základné školy
Základné umelecké školy
Stredné školy

 

B) Literárna tvorba
1. Rozprávanie a opis
od 10 do 15 rokov 
2. Krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón)
od 15 do 19 rokov

 

C) Tvorivý pedagóg
Materské školy
Základné školy (I. stupeň; II. stupeň)
Stredné školy

 

Technické podmienky:

V kategórii kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne  A0.
V kategórii animovaný film – práce zasielajte na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).
Do kategórií literárna tvorba sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl so svojimi krátkymi epickými žánrami. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve  strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Práce vkladajte do prihlasovacieho formulára.
V kategórii tvorivý pedagóg vkladajte práce do online prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete v sekcií Prihlášky.

 

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej registrácia cez online formulár a následne fyzické zaslanie do termínu uzávierky na adresu organizátora. Každá výtvarná práca musí mať na zadnej strane uvedené: názov práce, meno autora alebo autorov, vek autora a zaradenie do kategórie. Práce nezaregistrované cez on-line formulár, bez riadne vyplnených údajov na zadnej strane, nespĺňajúce technické požiadavky (formát, kvalita, nosič) alebo doručené po termíne uzávierky (30. novembra 2020) nebudú zaradené do súťaže! Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním  prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia.

 

Poštová adresa:

ZELENÝ  SVET  2020
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt:

telefón: +421 48 43 74 195/196
e-mail: zelenysvet@sazp.sk